Η ιδιωτική υγεία λειτουργεί με τιμολόγια πολύ χαμηλότερα του Δημοσίου προσφέροντας υπηρεσίες πολύ υψηλότερης ποιότητας, ενώ παράλληλα η ίδια ιατρική πράξη κοστίζει 5 φορές πιο ακριβά στον δημόσιο αντί στον ιδιωτικό τομέα.  Η πρόταση του ΣΕΚ περιλαμβάνει θέσπιση ενιαίου ποσού εισφοράς ασφαλισμένου ανεξαρτήτως αν εισάγεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο καθώς και έλεγχο  υπερβολών, υπερβάσεων και  ορθής εφαρμογής των ΚΕΝ σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα που θα συνοδεύεται  από τη δημοσίευση συγκριτικών στοιχείων.

Ο ΣΕΚ προτείνει την άμεση εφαρμογή ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για όλους τους παρόχους Υγείας, μέσα από αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και διαπίστευση των δημόσιων & ιδιωτικών νοσοκομείων με συγκεκριμένα κριτήρια και ανάλογη διαφοροποίηση των αποζημιώσεων.

Ο ΣΕΚ προτείνει τον συμψηφισμό των οφειλών των παρόχων Υγείας με τις απαιτήσεις τους από τον ΕΟΠΥΥ μετά την παρέλευση διπλάσιου χρόνου από την ημερομηνία αποπληρωμής της οφειλής.

Για την εξασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης και ισονομία στις πληρωμές των ιδιωτών που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ ο ΣΕΚ προτείνει αναλογικότητα στις πληρωμές κάθε μήνα με θέσπιση διαφανούς διαδικασίας αποπληρωμής μέσω συγκεκριμένης ποσόστωσης, που θα αποδίδει πχ: x% σε φαρμακευτικούς φορείς, ψ% σε ιδιωτικές κλινικές,  ζ% σε κρατικά νοσοκομεία και  ω% σε γιατρούς.

Για να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης παλαιών οφειλών ο ΣΕΚ προτείνει οι ιδιωτικές κλινικές να χρηματοδοτήσουν τον έλεγχό τους μέσα από μια τριμερή συμφωνία ΕΟΠΥΥ, Ιδιωτικών Κλινικών και Ελεγκτικών Εταιρειών της απόλυτης έγκρισης του Οργανισμού.