Σκοπός

Με όχημα τη συνεργασία και την αλληλεγγύη των μελών του, ο  Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών έχει θέσει ένα ευρύ και περιεκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μελετά, σχεδιάζει και καταθέτει προτάσεις για την επίτευξη των καταστατικών του σκοπών που μεταξύ άλλων εστιάζουν στους εξής άξονες:

  • Συμβολή στην αντιμετώπιση των γενικών και ειδικών θεμάτων που απασχολούν το σύνολο των μελών του Συνδέσμου σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Διαφώτιση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα ζητήματα που αφορούν στην Ιδιωτική Υγεία στην Ελλάδα όπως αυτά άπτονται της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
  • Διερεύνηση και διασπορά μεθόδων οργάνωσης, διοίκησης και εκσυγχρονισμού του κλάδου.
  • Συμμετοχή στην έρευνα, τη μελέτη και την προαγωγή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ασθενειών.
  • Συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις  για την αναζήτηση λύσεων και την αρτιότερη προσφορά υπηρεσιών Υγείας στο κοινωνικό σύνολο.